Make your own free website on Tripod.com

Geri Dön

 Ana Sayfa

Türk Vatandaşlık Kanunu

Kanun Numarasi: 403 Kabul Tarihi :11/2/1964

Yayimlandigi R.Gazete: Tarih: 22/2/1964 Sayi: 11638

Yayimlandigi Düstur: Tertip:5 Cilt: 3 Sayfa: 470

BIRINCI BÖLÜM

Türk Vatandasliginin Kazanilmasi

I-Kanun yolu ile kazanma

1.Nesep ile

A)Dogum

Madde 1- (Degisik: 13/2/1981-2383/1 md.)

Türkiye içinde veya disinda Türk babadan olan ya da Türk anadan dogan çocuklar dogumlarindan baslayarak Türk vatandasidirlar.

B) Hal degisikligi

Madde 2- Yabanci anadan evlilik disinda dogan çocuk

a) Nesebinin tashihi,

b) Babaligin hükümle tahakkuk etmesi,

c) Tanima,

yollarindan biriyle bir Türk vatandasina nesep bagi ile baglanirsa, dogumundan baslayarak Türk vatandasi olur.

C) Evlat edinme

Madde 3- Evlat edinme evlatligin vatandasligina tesir etmez. Ancak, küçük olan evlatlik, vatansiz olur veya anasi babasi bulunmaz veyahut nerede oldugu bilinmezse bir Türk tarafindan evlatliga alinmakla Türk vatandasi olur.

2. Dogum yeri ile

Madde 4- Türkiye'de dogan ve vatandasligini ana ve babasindan dogumla kazanamayan çocuklar dogumlarinan baslayarak Türk vatandasidirlar. Türkiye'de bulunmus çocuklar, aksi sabit olmadikça, Türkiye'de dogmus sayilirlar.

3. Evlenme ile

Madde 5- Bir Türkle evlenen yabanci kadin Türk vatandasligina geçmek istedigini 42 inci maddede gösterilen sekilde bildirdigi veya vatansiz bulundugu veyahut evlenmekle eski vatandasligini kaybettigi takdirde Türk vatandasligini kendiliginden kazanir. Evlenmemin butlanina karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan kadin, Türk vatandasligini muhafaza eder.

Butlanina karar verilmis evlenmeden olan çocuklar, ana veya babalari hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandasligini muhafaza ederler.

II- Yetkili makam karari ile kazanma

1. Vatandasliga alinma çesitleri ve ikamet

A) Genel olarak vatandasliga alinma:

Madde 6- Asagidaki sartlari tasiyan yabancilar Bakanlar Kurulu karari ile Türk Vatandasligina alinabilirler.

Vatandasliga alinmasini isteyen kisi,

a) Kendi milli kanununa, vatansiz ise Türk Kanununa göre resit olmalidir.

b) Müracaat tarihinden geriye dogru Türkiye'de 5 yil ikamet etmis olmalidir.

c) Türkiye'de yerlesmeye karar verdigini davranisi ile teyit etmis olmalidir

ç) Iyi ahlak sahibi olmalidir

d) Genel saglik bakimindan tehlike teskil eden hastaligi bulunmamalidir.

e) Ieteri kadar Türkçe konusabilmelidir.

f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü oldugu kimselerin geçimini saglayacak gelire veya mesleke sahip olmalidir.

B) Istisnai vatandasliga alinma:

Madde 7- Asagidaki hallerde 6 inci maddenin (b) ve (c) bentlerindeki sartlar aranmaksizin yabancilar, istekleri üzerine, Isçisleri Bakanliginin teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandasligina alinabilirler.

a) Türk vatandasligini herhangi bir sekilde kaybetmis olanlarin sonradan dogmus resit çocuklari,

b) Bir Türk vatandasi ile evli olanlarla, bunlarin resit çocuklari,

c) Türk soyundan olanlarla, esleri ve resit çocuklari

ç) Bir Türk vatandasi ile evlenme karariyle Türkiye'de yerlesmis olanlar,

d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarinda olaganüstü hizmeti geçmis veya hizmeti geçecegi düsünülen kimseler,

e) Vatandasliga alinmasi Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler.

D) Yeniden vatandasliga alinma:

Madde 8- Bu kanuna göre Türk vatandasligini kaybetmis olanlari, Bakanlar Kurulu ikamet sarti aranmaksizin yeniden vatandasliga alabilir. 35 inci madde hükmü saklidir.

D) Yabancinin ikameti:

Madde 9- Bir yabanci için ikamet Türk kaununlarina uygun olarak Türkiye'de oturmaktir. Yabancinin, toplami alti ayi geçmemek sartiyle Türkiye disinda bulunmasi ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye disinda geçirdigi zaman ikamet süresinden sayilmaz.

2. Bakanlar Kurulu kararinin hükmü ve vatandasliga alinmada usul 20/4/1989 tarihli ve 3540 sayili Kanunun 1 inci maddesi ile bu Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinin ortak basligi degistirilmis ve metne islenmistir.

A) Bakanlar Kurulu kararinin hükmü

Madde 10- (Degisik: 20/4/1989 -3540/1 md.) Sartsiz olarak vatandasliga alinma Bakanlar Kurulu karari tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Bakanlar Kurulunca bir sarta bagli olarak vatandasliga alinmasina karar verilenler için vatandasliga alinma karari, bu sartin yerine getirildiginin Içisleri Bakanliginca tespit ediligi tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Iki yil içerisinde sartlarin yerine getirilmemis olmasi halinde Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine vatandasliga alinma karari Bakanlar Kurlunca iptal edilir.

B) Vatandasliga alinmada usul

Madde 11- (Degisik: 20/4/1989- 3540 /2 md.) Türk vatandasligina alinma basvurusu ilgilinin oturdugu yerin en büyük mülki idare amirine, yabanci ülkelerde Türk konsolosluklarina bir dilekçe ile yapilir.

Bu makamlarca hazirlattirilacak dosya, geregi yapilmak üzere

Içisleri Bakanligina gönderilir.

Vatandasliga alinma dileginde bulunan kisi hakkinda, bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre sorusturma yapilarak gerekli sartlarin bulunup bulunmadigi arastirilir. Durumlari uygun görülenlerin vatandasliga kabulü için Basbakanliga teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin basvurulari, Içisleri Bakanliginca reddedilir.

III- Seçme hakki ile kazanma

1. Türk vatandasligini kaybeden küçükler

Madde 12- Asagidaki kisiler, Türk Medeni Kanununa göre resit olmalarindan baslayarak bir yil içinde Türk vatandasligini seçebilirler:

a) (Mülga: 13/2/1981-2383/11 md.)

b) 30 ve 37 inci maddeler geregince, analarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybeden küçükler

c) 32 ve 36 inci maddeler geregince ana veya babalarina bagli olarak Türk vatanasligini kaybeden küçükler.

2. Evlenme ile Türk vatandasligini kaybeden kadin Madde 13- 19 uncu madde uyarinca evlenme ile Türk vatandasligindan ayrilan kadin bu evliligin sona ermesinden baslayarak üç yil içinde Türk vatandasligina dönebilir.

IV- Vatandasligi kazanmanin sonuçlari

1. Evlenmede çocuklar

Madde 14- Evlenme ile Türk vatandasligini kaznaan kadinin, bu evlenmeden önceki küçük çocuklari,

a) Babanin ölmüs bulunmasi,

b) Babanin belli olmamasi,

c) Babanin vatansiz bulunmasi

ç) Çocugun vatansiz olmasi

d) Velayetin anada bulunmasi

Hallerinde, analarina bagli olarak Türk vatandasi olurlar.

Su kadar ki (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasinda 16 inci maddedeki sartlar aranir.

2. Vatandasliga alinma

Madde 15- Vatandasliga alinma esin vatandasligina tesir etmez, ancak, vatansiz kadin, kocasina bagli olarak Türk vatandasi olur.

B) Çocuklar;

Madde 16- Küçük çocuklar Türk vatandasligina alinan babalarina bagli olarak Türk vatandasi olurlar:.

a) Babanin ölmüs bulunmasi

b) Babanin belli olmamasi,

c) Babanin vatansiz olmasi

ç) Çocugun vatansiz olmasi

d) Velayetin anada bulunmasi

Hallerinde çocugun milli kanunu engel olmadigi takdirde analarina bagli olarak Türk vatandasi olurlar.

3. Seçme hakki ile kazanma

a) Türk vatandasligini seçen kisinin esi ve çocuklari:

Madde 17- Bu kanunun, vatandasligi kazanmanin sonuçlarini düzenleyen 15 ve 16inci maddeleri 12 inci madde uyarinca seçme hakkini kullanarak Türk vatandasligina dönen kisilerin esleri ve küçük çocuklari hakkinda da uygulanir.

b) Türk vatandasligini seçen kadinin çocuklari:

Madde 18- Evlenme ile Türk vatandasligindan ayrilan analarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybeden küçük çocuklar, kadinin 13 üncü madde uyarinca seçme hakkini kullanarak Türk vatandasligina dönmesi halinde, analarina bagli olarak Türk vatandasi olurlar.

Kadina Türk vatandasligini kaybettiren evlenmeden olan küçük çocuklari 16. maddenin ikinci fikrasinda belirtilen hallerde seçme hakkini kullanan analarina bagli olarak Türk vatandasi olurlar.

IKINCI BÖLÜM

Türk Vatandasliginin Kaybi

I- Kanun yolu ile kayip

Madde 19- Yabanci ile evlenen Türk kadini kocasinin milli kanunu evlenme sebebi ile kocanin vatandasligini kadina bahsettigi ve kadin kocasinin vatandasligini seçtigini 42 inci maddede gösterilen sekilde bildirdigi takdirde, Türk vatandasligini kaybeder.

Kadin kocasinin vatandasligini belirli sartlarin gerçeklesmesi ile kazaniyorsa; Türk vatandasligi o tarihte kaybedilir.

II- Yetkili makam karari ile kayip

1. Vatandasliktan çikma ve baska bir devlet vatandasligini kazanma izni Bu alt baslik, 13/'/1981 tarih ve 2383 sayili Kanunun 10 uncu maddesiyle degistirilmis seklidir.

A) Çikma sartlari:

Madde 20- Türk vatandasligindan çikma, asagidaki sartlarla, Bakanlar Kurulunun iznine baglidir.

a) Mümeyyiz ve resit olmak,

b) (De?i?ik: 7/6/1995-4112 ile yürürlükten kaldyrylmy?tyr.)

c) (Degisik: 13/2/1981-2383/2 md.) Herhangi bir nedenle yabanci Devlet vatandasligini kazanmis olmak veya baska bir Devlet vatandasligini kazanacagina iliskin inandirici belirtiler bulunmak.

B) Müracaat makami:

Madde 21- (Degisik: 13/21981-2383/3 md.) Türk vatandasligindan çikma veya baska bir Devlet vatandasligini kazanma dilegi, Türkiye içinde ilgilinin oturdugu yerin en büyük mülkiye amirine, yurt disinda Türk konsolosluguna bir dilekçe ile sunulur.

Bu makamlarca tamamlanan evrak geregi yapilmak üzere Içisleri Bakanligina gönderilir.

C) Çikma ve izin belgeleri:

Madde 22- (Degisik: 13/2/1981-2383/4 md.) Vatandasliktan çikmak isteyen kisi ayni zamanda baska bir Devlet vatandasi ise, çikma belgesi kendisine derhal verilir.

Vatandasliktan çikmak isteyen kisi, baska bir Devlet vatandasi degil ise, Içisleri Bakanliginca kendisine bir izin belgesi, ilgili yabanci Devlet vatandasligini kazandigini belirten belgeyi getirdiginde de çikma belgesi verilir.

Baska bir Devlet vatandasligini kazanmak isteyen kisiye de Bakanlar Kurlulunca tespit edilen esaslara uygun olarak Içisleri Bakanliginca izin belgesi verilebilir.

Izin belgesi üç yil içinde geçerlidir. Izin belgesi alanlar bu süre içerisinde yetkili Türk makamlarina gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadirlar.

Ç) Çikma hükmü:

Madde 23- (Degisik: 13/2/1981- 2383/5 md.) 22 inci madde uyarinca çikma belgesinin verilmesi ile Türk vatandasligi kaybedilir.

Kendilerine 22 inci maddenin ikinci ve üçüncü fikralarinda belirtilen izin belgesi verilmis olanlardan ayni maddede gösterilen süre içerisinde yetkili Türk makamlarina gerekli bilgi ve belgeleri vermemis olanlarin Türk vatandasligini kaybedip etmediklerine, Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

2. Vatandasliga alinmanin iptali

Madde 24- Vatandasliga alinma, ilgilinin yalan beyani veya önemli hususlari gizlemesi sonucu vukubulmus ise, vatandasliga alinma karari Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

Ilgilinin Türk vatandasligina alinmasindan baslayarak bes yil geçtikten sonra iptal karari verilemez.

3. Vatana baglilikla bagdasmayan eylemler

A)Kaybettirme:

Madde 25- Asagidaki kisilerin Türk vatandasligini kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafindan karar verilebilir.

a) (Degisik:13/2/1981-2383 md.) Izin almaksisizn kendi istekleriyle yabanci bir Devlet vatandasligini kazananlar.

b) Yabanci bir Devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe bu görevi birakmalari kendilerine yurt disinda elçilik veya konsolosluklarimiz, yurt içinde ise mahalli mülkiye amirleri tarafindan bildirilmesine ragmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle birakmayanlar.

c) Türkiye ile savas halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriye Hükümetin izni olmaksizin çalismaya devam edenler,

ç) Iurt disinda bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savas ilani üzerine yurt disinda bulunup da, yurt savunmasina katilmak için yetkili kilinmis makamlar tarafindan usulen yapilacak çagriya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler,

d) Sevk sirasinda veya kitalarina katildiktan sonra yurt disina kaçip da kanuni süre içinde dönmeyenler,

e) Silahli Kuvvetler mensuplari ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava degisimi veya tedavi için yurt disinda bulunup da süresi bittigi halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmeyenler,

f) Ietkili makam karari ile Türk vatandasligini kazandiktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yil Türkiye disinda oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bagliligini kesmedigine ve Türk

vatandasligini muhafaza ettigine delalet edecek resmi temas ve islemleri bulunmayanlar.

(ç),(d) ve (e) bendlerine göre karar verilebilmesi için Milli Savunma Bakanliginin teklifi sarttir.

(Ek bentler:13/2/1981-2383/6 md.): (4.6.92+R6.-21248 sayili ) yürürlükten kaldirildi!

B) Çikma Madde 26- (Degisik: 13/2/1981-2383/7 md.)

Yurt disinda bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dis güvenligi ile kanunun suç saydigi sekilde iktisadi veya mali güvenligi aleyhinde faaliyette blunanan veya yurt içinde bu türk faaliyetlerde bulunup da her ne suretle olusa olsun yurt disina çikan ve hakkinda Türkiye'de bu nedenle kamu davasi açilmasina veya ceza kovusturmasina veya hükmün infazina olanak bulunmayan ve gelmesi için yapilan duyuruya ragmen üç ay içinde, savas, Sikiyönetim ve olaganüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandasligini sonradan kazanmis kisiler Bakanlar Kurulu karari ile vatandasliktan çikarilabilir.

Bu hüküm, Türkiye savas halinde bulundugu zaman, dogumla Türk vatandasi olanlar hakkinda da uygulanabilir.

III- Seçme hakki ile kayip

1.Türk vatandasligini kazanan çocuklar

Madde 27- Asagidaki Türk vatandaslari resit olmlarindan basayarak iki yil içinde Türk vatandasligindan ayrilabilirler:

a) (Degisik: 13/2/1981- 2383/8 md.) Analarina bagli olarak dogumla Türk vatandasi olduklari halde dogumla veya sonradan yabanci babalarinin vatandasligini kazananlar,

b) Evlatliga alinmakla Türk vatandasi olanlar

c) Dogum yeri esasina göre Türk vatandasi olduklari halde, sonradan ana veya babasinin vatandasligini kazananlar,

ç) Herhangi bir sekilde Türk vatandasligini kazanmis olan ana veya babalarina bagli olarak Türk vatandasi olanlar.

Iukaridaki hükümler geregince vatanasliktan ayrilma ilgiliyi vatansiz kilacak ise, bu hak kullanilmaz.

2. Evlenme ile Türk vatandasligini kazanan kadin

Madde 28- 5 inci madde uyarinca evlenme ile Türk vatandasligini kazanan kadinlar evliligin sona ermesinden baslayarak üç yil içinde evlenmeden önce sahip olduklari Devlet vatandasligini muhafaza ettikleri veya bu vatandasliga dönebildikleri takdirde Türk vatandasligindan ayrilabilirler.

IV-Kaybin sonuçlari

1- Genel olarak yabanci muamelesi

Madde 29- (11/2/1964 tarihli ve 403 sayyly Türk Vatanda?ly?y Kanunu'nun 29 uncu maddesi 7/6/1995 tarihinde 4112 nolu kanun ile a?a?ydaki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.)

1. Yabancy muamelesi ve sakly tutulan haklar :

Bu kanun gere?ince Türk Vatandasly?yny kaybeden kisiler, kayip tarihinden baslayarak yabanci muamelesine tabi tutulur. Ancak do?umla Türk Vatanda?ly?yny kazanmy? olup da sonradan Bakanlar kurulundan çykma izni almak suretiyle yabancy bir devlet vatanda?ly?yny kazanan ki?iler ve bunlaryn kanuni mirasçylary, Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenli?i ve kamu düzenine ili?kin hükümler sakly kalmak kaydyyla ülkede ikamet, seyahat, çaly?ma, miras, ta?ynyr ve ta?ynmaz mal iktisaby ile fera?y gibi konularda Türk Vatanda?laryna tanynan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35inci maddeler hükümleri saklydyr.

2. Evlenmede çocuklar

Madde 30- Yabanci ile evlenmek suretiyle 19 uncu madde geregince Türk vatandasligini kaybeden kadinin bu evlenmeden önceki küçük çocuklari;

a) Babanin ölmüs bulunmasi,

b) Babanin belli olmamasi

c) Babanin vatansiz olmasi

hallerinde analarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybederler. Bu fikra geregince Türk vatandasliginin kaybi, çocuk 15 yasindan büyük ise, yazili muvafakatine baglidir.

Yukaridaki fikra geregince Türk vatandasliginin kaybi çocuklari vatansiz kilacak ise, çocuklar Türk kalirlar.

3- Vatandasliktan çikma

A) Es:

Madde 31- Vatandasliktan çikma esin vatandasligina tesir etmez.

B) Çocuklar:

Madde 32- (Degisik birinci fikra: 13/2/1981-2383/9 md.)

Türk vatandasligindan çikan babanin küçük çocuklari,

a) Ananin ölmüs bulunmasi,

b) Ananin yabanci olmasi

c) Velayetin babada bulunmasi

hallerinde babalarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybederler. Ananin Türk vatandasligindan çikmasi küçük çocugun vatandasligina tesir etmez. Ancak vatandasliktan çikan ananin küçük çocuklari,

a) Babanin ölmüs bulunmasi

b) Babanin belli olmamasi

c) Babanin yabanci olmasi

ç) Velayetin anada bulunmasi

hallerinde, analarina bagli olarak vatandasligin kaybi; çocuk, 15 yasindan büyük ise, çocuklar Türk kalir.

4- Vatandasligin iptali

Madde 33- Iptal karari ilgili kisiye bagli olarak Türk vatandasi olmus es ve çocuklar hakkinda da hüküm ifade eder. Iptal kararinin hükümleri geriye yürümez.

Vatandasligi iptal edilenlerin mallarinin tasfiyesi ile kendilerinin sinir disi edilmeleri lüzumlu görüldügü takdirde bu husus iptal kararinda belirtilir. Bu gibiler en geç bir yil içinde Türkiye'deki mallarini tasfiye ederek ikametgah ve is merkezlerini yurt disina nakil ve memleketi terketmek zorundadir. Aksi halde, mallari Hazinece satilarak bedelleri nam ve hesaplarina mili bir bankaya yatirilir ve kendileri de sinirdisi edilir. Bu kisiler iptal karari aleyhine Danistay'a basvurduklari takdirde, mallarin tasfiyesi ve sinirdisi islemleri dava sonuna birakilir.

5- Kaybettirme ve çikarma

A) Genel olarak:

Madde 34- Kaybettirme ve çikarma kararlari sahsidir.Ilgilinin es ve çocuklarina tesir etmez.

B) Çikarma:

Madde 35- 26inci madde geregince vatandasliktan çikarilan kisilerin Türkiye'de bulunan mallari Hazinece tasfiye edilir. Ve bedelleri nam ve hesaplarina mili bir bankaya yaitirilir. Bu kisiler çikarma karari aleyhine Danistay'a basvurdugu takdirde mallarin tasfiyesi dava sonuna birakilir. Bu gibiler Türkiye'de yerlesmemek ve genel hükümlere tabi olmak sartiyle Türkiye'ye gelebilirler. Vatandasliktan çikarma kararinin ilgiliye

tebliginden veya Resmi Gazete ile yayinlanmasindan önce Türkiye'ye dönenler hakkinda vatandasliktan çikarma islemi durdurulur. Türk vatandasligindan çikarilanlar hiçbir sekilde yeniden Türk vatandasligini kazanamazlar.

6.Seçme hakki ile kayip

A) Seçme hakki ile Türk vatandasligindan ayrilan kisinin esi ve çocuklari:

Madde 36- Bu kanunun vatandasliktan çikmanin sonuçlarini düzenleyen 31 ve 32 inci maddeleri, 27 inci madde uyarinca seçme hakkini kullanarak Türk vatandasligindan ayrilan kisilerin esleri ve küçük çocuklari hakkinda da uygulanir.

B) Seçme hakki ile Türk vatandasligindan ayrilan kadinin çocuklari:

Madde 37- Evlenme ile Türk vatandasligina geçen analarina bagli olarak Türk vatandasligini kazanan küçük çocuklar, kadinin 28 inci madde uyarinca seçme hakkini kullanarak Türk vatandasligindan ayrilmasi halinde, analarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybederler.

Kadina Türk vatandasligini kazandiran evlenmeden olan küçük çocuklari, 32 inci maddenin 2 nci fikrasinda belirtilen sartlarla seçme hakkini kullanan analarina bagli olarak Türk vatandasligini kaybederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Vatandasliginin Ispati ve Iargi Iolu

1- Türk vatandasliginin ispati

1. Ispat sekli Madde 38- Türk vatandasliginin ispati herhangi bir sekle tabi degildir. Asagidaki resmi kayit ve belgelerle benzerleri, aksi sabit oluncaya kadar ilginin Türk vatanasi olduguna karine teskil eder.

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus sicili kayitlari

b) Nüfus hüviyet cüzdanlari

c) Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler,

ç) Türk konsolosluklarinca verilen vatandaslik ilmühaberleri

2. Idari makamlar Madde 39- bIr kimsenin Türk vatandasi olup olmadigi hakkinda Türk makamlarinca tereddüde düsüldügü takdirde bu husus Içisleri Bakanligindan sorulur.

II-Iargi yolu

1.Danistay

Madde 40- Türk vatandasligi hakkinda idari makamlarca her ne sekilde olursa verilen kararlar aleyhine Danistaya vasvurulabilir.

2. Danistay disi yargi organlari Madde 41- Danistay disinda herhangi bir Türk yargi organi önünde bir kimsenin Türk vatandasi olup olmadigi iddia edilir veya ilgili organ tarafindan tereddüde düsülürse bu husus Içisleri Bakanligindan sorulur. Içisleri Bakanligi en geç bir ay içinde kararini bildirir.

Içisleri Bakanliginca verilen kararin davaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliginden baslayarak bir ay içinde ilgililerce Danistaya basvurulmadigi takdirde Bakanlik karari kesinlesir. 2inci fikrada belirtilen sekilde Danistaya basvurulursa, bakilmakta olan dava, karara kadar durdurulur. Sözü edilen fikra geregince yapilan müracaatlari Danistay üç ay içinde kesin olarak karara baglar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çesitli Hükümler

I- Evlenmede vatandaslikla ilgili beyan Madde 42- 5 ve 19 uncu maddelerdeki beyanlar,

a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamlari önünde oldugu takdirde, evlenme sirasinda o makama,

b) Evlenme, evlendirmeye tekili yabanci makamlar önünde yapildigi takdirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarina, evlenme akdinden baslayarak bir aylik süre içinde, yazili olarak yapilir.

Birinci fikraya uygun olarak yapilan beyani alan makam evlenmenin tesciline ait muameleli evrak ile birlikte, bunu ilgili nüfus memurluguna gönderir.

II-Seçme hakkini kullanma sekli Madde 43-* 12, 13, 27 ve 28 inci maddeler uyarinca seçme hakki Içisleri Bakanligina gönderilmek üzere mahallin en büyük mülkiye amirligine ve yabanci memleketlerde de Türkiye elçilik veya konsolsoluklarina yazili bildirimde bulunmak suretiyle kullanilir.

II-Madde hatalarin düzeltilmesi Madde 44- Bu kanuna göre alinan kararlarda maddi bir hata bulundugu sonradan anlasilirsa bu karari veren makam düzeltme veya degistirme karari alabilir.

IV- Resmi Gazete ile yayin

Madde 45- (Degisik : 20/4/1989-3540/3 md.)

Bakanlar Kurulu karari ile Türk vatandasligina alinanlardan gerekli görülenler ile Türk vatandasligini kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmi Gazete'de yayimlanir.

Bunlardan adresi bilinmeyenler hakkinda ilanen teblig, bu yayim tarihinden itibaren bir yil sonra yapilmis sayilir.

BESINCI BÖLÜM

Son Hükümler

I- Kaldirilan kanun ve hükümler Madde 46- 431 sayili kanunla ekleri ve Iskan Kanununun vatandaslikla ilgili hükümleri sakli kalmak sartiyle 1041 ve 1312 sayili kanunlarla bu kanuna aykiri diger hükümler kaldirilmistir.

II-Geçici hükümler

Kayip kisiler Geçici

Madde 1- Milli Mücadeleden sonra, "avdeti gayricaizdir" serhini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya isgal devletlerinin Istanbul temsilcileri tarafindan verilen pasaportlarla veya belgleri olmaksizin Türkiye'den 1930 yilinin sonuna kadar ayrilmis bulunup da halen ölü veya sag olduklari bilinmeyen ve sadece nüfus sicillerinde kayitli bulunan kisiler, bu kanunun yürürlüge girdigi tarihte Türk vatandasligini kaybetmis sayilirlar.

Gerkli islemler Içisleri Bakanliginca yapilir.

Geçici Madde

2- Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi ile 1312 sayili Türk Vatandasligi Kanunu hükümlerine göre iskat edilmis dogustan Türk vatandasi olan kisiler bu kanunun yürürlük tarihinden baslayarak bir yil içinde yeniden Türk vatandasligina girmek isteginde bulunduklari ve vatandasliga alinmalarinda bir sakinca görülmedigi takdirde, haklarinda bu kanunun 8 inci maddesini uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ek Geçici Madde 1- (Ek : 13/2/1981-2383/12 md.) 1312 sayili Türk Vatandasligi Kanunu hükümlerine göre vatandasliktan iskat edilmis veya baska bir nedenle vatandasligimizi kaybetmis dogustan Türk vatandasi olan kisilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden baslayarak 2 yil içinde yeniden Türk vatandasligina girmek isteginde bulunmalari ve vatandasliga alinmalarinda bir sakinca görülmemesi halinde, haklarinda 403 sayili Kanunun 8 inci maddesini uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ek Geçici Madde

2- (Ek: 13/2/1981-2383/12 md.) 22/5/1964 tarihinden bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar Türk anadan dogan ve dogumla Türk vatandasligini kazanmayan küçükler ana, baba ya da yasal temsilcilerinin basvurmalari halinde analarina bagli olarak dogumlarindan baslayarak Türk vatandasi olurlar.

Ana, baba veya yasal temsilcilerinin basvurmamalari halinde çocugun Türk Medeni Kanununa göre resit olmasindan itibaren 3 yil içinde seçme yolu ile Türk vatandasligini kazanma hakki saklidir.

III-Yürürlük Madde

47- Bu Kanun yayimindan üç ay sonra yürürlüge girer.

IV-Yürütme Madde

48- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

11/2/1964 TARIHLI VE 403 SAYILI ANA KANUNA ISLENMEYEN HÜKÜMLER: 1) 20/4/1989 tarihli ve 3540 sayili Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde- 1312 sayili Türk Vatandasligi Kanunu hükümerine göre vatandasliktan iskat edilmis, dogustan Türk vatandasi olan kisilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden baslayarak iki yil içinde yeniden Türk vatandasligina girmek isteginde bulunmalari ve vatandasliga alinmalarinda bir sakinca görülmemesi halinde, haklarinda 403 sayili Kanunun 8 inci maddesi hükümlerini uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir


Geri Dön

 Ana Sayfa