Make your own free website on Tripod.com

 

T.C. Örnek No: 53

......................İcra Dairesi

Dosya No:.........

Para borcuna veya teminat verilmesine veya bir

işin yapılması veya yapılmamasına irtifak hakkının

kaldırılmasına veya yükletilmesine dair

İ C R A E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı

ve ikametgahı :

  1. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisi-

nin adı, soyadı ve ikametgahı :

  1. İlamı veren mahkeme ve ilamın

tarih ve numarası :

  1. İlam veya belgeye müsteniden istenen

alacağın veya teminatın, yapılması veya

yapılmaması istenen işin kaldırılacak

veya yükseltilecek irtifak hakkının neden

ibaret olduğu ve faizi :

 

A) Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödemeniz (vermeniz), İc.İf.K.nun 32.maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez, (vermez)seniz, tetkik merciinden veya Yargıtaydan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337. Madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

B) Yukarıda yazılı işbu icra emrinin tebliğ tarihinden itibaren..................süre içinde yapmanız aksi halde 30.madde gereğince ilam hükmünün icraen yerine getirileceği, iş yalnız tarafımızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343.maddedeki cezayı gerektireceği,

C) Yukarıda yazılı işin ...................süre içinde yapılması, aksi halde 343.maddedeki cezayı gerektireceği,

D) Yukarıda yazılı irtifak hakkını icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflas K.nun 343.maddesindeki cezayı, ihbar olunur.

(İc.İf.K.30, 31, 32

Yönetmelik Örnek No:4-5

İcra Müdürü

Mühür ve İmza