Make your own free website on Tripod.com
 

         T.C.                                                                                                                                      Örnek No: 49

......................İcra Dairesi

Dosya No:.........
 


İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ 
1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı

ve ikametgahı :
 
 

2- Borçlunun ve varsa kanuni 
temsilcisinin adı, soyadı ve ikametgahı :
 
 
 

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz

miktarı ve işlemeye başladığı tarih :
 
 
 

4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun
sebebi :
 
 
 
 

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde

mirasçıların adı, soyadı, şöhret ve

ikametgahları :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını yedi gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz),
borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza
size ait değilse yine bu yedi gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır
olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız
vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç
ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ihtar olunur.

(İc.İf.K.60)

Yönetmelik Örnek No:7                                                                                                                         ....../...../......
                                                                                                                                                                İcra Müdü
                                                                                                                                                              Mühür ve İmza