Make your own free website on Tripod.com
 

               T.C.                                                                                                                                         Örnek no: 163

......................İcra Dairesi

Dosya No:.........
 


Kambiyo senetleri (çek;poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde haciz yolu ile yapılacak

takip taleplerinde ödeme emri


  
1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı

ve ikametgahı :
 
 
 

2- Borçlunun ve varsa kanuni 
temsilcisinin adı, soyadı ve ikametgahı :
 
 
 
 

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz

miktarı ve işlemeye başladığı gün :
 
 
 
 

4- Senet ve tarihi :
 
 
 
 

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde

mirasçıların adları, soyadları ve

ikametgahları :

Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren On gün içinde ödemeniz, takip dayanağı senet Kambiyo senedi niteliğini haiz değilse, keza takip dayanağı senet altındaki imza size ait olmadığı iddiasında iseniz (5) gün içinde açıkça bir dilekçe ile Tetkik Mercii Hakimliği'ne bildirmeniz, aksi takdirde Kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır olmuş sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz senede dayanan takip konusu alacağın %10'u oranında para cezasına mahkum edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte (5) gün içinde Tetkik Mercii Hakimliğine bir dilekçe ile bildirerek Tetkik Merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74.madde gereğince Mal Beyanında bulunmanız, bulunmazsanız Hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz ve hakikate aykırı beyanda bulunursanız Hapis ile cezalandırılacağınız ihtar olunur.

Yönetmelik Örnek No:10                                                                                                                     .../.../......
                                                                                                                                                            İcra Müdürü
                                                                                                                                                           Mühür ve İmza